szukanie zaawansowane
  strona główna
strona główna
mapa serwisu
mapa serwisu
napisz do nas
napisz do nas
 
www.lubuskie.pl
Strona
główna
O nas Doradztwo
metodyczne
Oferta szkoleń Studia podyplomowe Wspomaganie szkół Sieci współpracy Realizacja
szkoleń
Informacja pedagogiczna Biblioteka
Pedagogiczna
BIP Kontakt
(i)

Jeżeli chcesz
otrzymywać informacje
o nowych szkoleniach
w ofercie naszego Ośrodka
podaj swój adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

« czerwiec 2022 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego z dnia 27.09.2011

Gorzów Wielkopolski: PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B, W ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pt. /Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy/, realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim - lidera projektu

Numer ogłoszenia: 308556 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 72161110, 72161111, faks 095 72161112.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B, W ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pt. /Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy/, realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim - lidera projektu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KATEGORII B, W ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pt. /Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy/, dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wmagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie wykonania zamówienia. Oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust. 1 pkt. 3.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem w zakresie wykonania zamówienia. Oświadczenie wykonawcy zg. z art. 22 ust. 1 pkt. 4.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                     koncesję, zezwolenie lub licencję
·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                     III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                     III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Atest dotyczący prowadzenia szkoleń oraz egzaminowania w oparciu o określone wytyczne albo certyfikat lub zezwolenie dotyczące prowadzenia określonych szkoleń albo zaświadczenie, akredytacja lub zezwolenie wydane przez kuratora oświaty w przypadku kursów które wymagają tego typu dokumentów. Zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów egzaminatorów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych - Dz.U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy- tak. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian- w następujących przypadkach: -przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, -złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, - wyrekrutowania mniejszej liczby uczniów szkolenia w stosunku do zakładanej liczby uczestników dopuszcza się zmianę liczby uczestników, wynagrodzenia wykonawcy, - losowych uniemożliwiających realizację szkolenia w zakładanym terminie dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, - zmianę kadry szkoleniowej pod warunkiem, że ich kwalifikacje odpowiadają osobom podanym w ofercie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.womgorz.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2011 godzina 14:00, miejsce: Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 23. Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego...
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim, dla 40 uczniów..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim dla uczniów 60/.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Załączniki:
 
Pracownia Zarządzania Oświatą
 
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
 
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
 
Pracownia Technologii Informacyjnych
 
Biblioteka Pedagogiczna
 

Platforma e-learningowa

© 2008 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny statystyka Copyryght © 2008
projekt i wykonanie: WebDawid