szukanie zaawansowane
  strona główna
strona główna
mapa serwisu
mapa serwisu
napisz do nas
napisz do nas
 
www.lubuskie.pl
Strona
główna
O nas Doradztwo
metodyczne
Oferta szkoleń Studia podyplomowe Wspomaganie szkół Sieci współpracy Realizacja
szkoleń
Informacja pedagogiczna Biblioteka
Pedagogiczna
BIP Kontakt
(i)

Jeżeli chcesz
otrzymywać informacje
o nowych szkoleniach
w ofercie naszego Ośrodka
podaj swój adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

« czerwiec 2022 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gorzów Wielkopolski: Wykonanie robót budowlanych

pt. Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie

Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcin ul. Emilii Plater 3.

Numer ogłoszenia: 51814 - 2009; data zamieszczenia: 05.03.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

·         NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny , ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7216110, 7216111, faks 095 7216112.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.womgorz.edu.pl

·         RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

·         OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pt. Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcin ul. Emilii Plater 3..

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegającego na Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, Sulęcin ulica Emilii Plater 3. W zakresie wykonania: -robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych, - kominów wentylacyjnych, - konstrukcji murowanych, -tynków i okładzin wewnętrznych, - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, - izolacji i wymiany dachu, - instalacji sanitarnej, grzewczej i wentylacyjnej, - instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej, - podłóg i posadzek - elewacji..

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.30-8, 45.11.13.00-1,

45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.23.00-6, 45.42.11.00-5,
45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4.

Czy dopuszcza się zgłoszenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się zgłoszenie oferty wariantowej: nie.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

·         WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30.000zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/ przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp czyli w 1/ pieniądzu 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3/ gwarancjach bankowych 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275/. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr PEKAO S.A I O/ Gorzów Wielkopolski 41124035491111000044310941 z dopiskiem -wadium. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

·         WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, tejże ustawy oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 2.1. Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 3. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznany przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, jednak każdy z wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 1, a wszyscy wykonawcy muszą razem załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3.1 pkt 2 i 3. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający Żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 23 Pzp. 2.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp i zgodnie z uregulowaniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 87, poz. 605/ w celu spełnienia warunków
przez Wykonawcę W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że posiadają
1. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy PZP, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt.9 ustawy PZP, dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. 5. oświadczenia, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy PZP, o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu. 3.2/ Potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda 1. aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. a. Wykonawca przedstawi wykazał, że wykonywał roboty dotyczące obiektów objętych ochroną zabytków, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. b. Wykonawca przedstawi wykaz, że realizował roboty budowlane, które były finansowane ze środków unijnych. 2. wykazu kadry uczestniczącej w postępowaniu robót a. Kierownik robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - osoba 1 - uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót b. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - 1 osoba - Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót instalacji i urządzeń elektrycznych. c. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych - 1 osoba -Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych i gazowych bez ograniczeń. Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 3. potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający żąda a. sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, b. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na łączną kwotę co najmniej 1000 000 zł, dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. potwierdzenia, że wykonawca wniósł wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Wykonawca ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Jeżeli wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski tłumaczenie musi być poświadczone przez wykonawcę..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

·         TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

·         Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

·         KRYTERIA OCENY OFERT

·         Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Cena - 80

Termin wykonania zamówienia - 20

·         Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

·         INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.womgorz.edu.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki

Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Łokietka 23 66-400 Gorzów Wielkopolski pokój

nr 5.

·         Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie

Wielkopolskim, ul. Łokietka 23 66-400 Gorzów Wielkopolski Sekretariat pokój nr 1..

·         Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

·         Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne realizowane z fundusz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w ramach IV Priorytetu, Działanie 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

 

Załączniki:

 

 

 
Pracownia Zarządzania Oświatą
 
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
 
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
 
Pracownia Technologii Informacyjnych
 
Biblioteka Pedagogiczna
 

Platforma e-learningowa

© 2008 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny statystyka Copyryght © 2008
projekt i wykonanie: WebDawid